Name Designation
Sh. Vishwjit Sharma Senior Section Officer/Accounts
Sh. Bahadur Singh PS-II
Smt. Anu Thapliyal Accounts Assistant
Sh. Rishabh Juyal Chief DMS
Sh. Sachin Gupta Office Superintendent
Smt. Geeta Khatri Hostel Superintendent
Sh. Laxman Negi Office Superintendent
Sh. Ashu Sharma Accounts Assistant
Sh. Anmol Tiwari Office Superintendent
Ashu Sharma Accounts Assistant
Smt. Aruna Devlal Accounts Assistant
Sh. Salim Ahmed Office Superintendent
Sh. Vikramjeet House keeper
Ms Rekha House keeper
Ms. Priyanka Singh House Keeper
   
Hospital Staff  
Dr. Hina Dobhal ADMO
Smt. Rajni Arya Chief Matron
Sh. R.S. Mehra OT Asst.
Sh. Amarjeet Chief Matron
Sh. Amit Pharmacist
 
Staff Engineering & Electrical  
Sh. Ashu Sharma  
Sh. Abbal Singh  
Sh. Chandra Singh Negi  
Sh. Brij Pal Singh  
Sh. Pramod Dhama  
Sh. Dharamveer Singh  
Sh. Rahim Baksh  

1:15

Teacher Student Ratio

134

Years of Experience

600

Students

1st Rank

Govt. Boarding School